Stručni tim

 • Uloga stručnog tima u JU “Naše dijete”

  Stručni tim, kao stručni profil, prisutan je u našem vrtiću kao nezaobilazni dio kvalitetnog ostvarenja osnovne zadaće ranog odgoja i obrazovanja predškolske djece

  Stručni tim u našim vrtićima su stručno osposobljene osobe kojeg čine 2. dipl. pedagoga – psihologa, 3. dipl. logopeda, dipl. somatoped i prof. tjelesnog i zdravstvenog vaspitanja, koji pružaju pomoć djeci, roditeljima i odgajateljima u odgojno-obrazovnom radu i koje pridonose razvoju i unapređenju djelatnosti predškolskog odgoja.

  Poslovi i zadaće stručnog tima u našim vrtićima definiraju se na nekoliko nivoa: u odnosu na dijete, u odnosu na roditelje, u odnosu na odgajatelje i društveno okruženje, što taj posao čini izuzetno složenim.

  • S obzirom na dijete, primarna je zadaća stručnog tima podizanje dnevne kvalitete života u vrtiću u skladu s njegovim razvojnim i aktuelnim potrebama.
  • Gledajući na odgajatelje osnovna je zadaća podrška i pomoć u ostvarenju odgojno-obrazovnog procesa, kao i usmjeravanje odgajatelja u ličnom i profesionalnom rastu.
  • U suradnji s roditeljima glavni cilj je podrška u odgovornom roditeljstvu te jačanje partnerskih odnosa dječjeg vrtića i porodice.
  • Primarna zadaća u odnosu na društveno okruženje je jačanje društvene svijesti o važnosti ranog odgoja i obrazovanja, te promovisanje djelatnosti.
 • Pedagog - psiholog

  Psiholog-pedagog u našim vrtićima osigurava odgovarajuće, sigurno, stabilno i poticajno okruženje, u kojem svako dijete, zadržavajući svoju osobnu i porodičnu autonomiju, raste i razvija se u ono što na osnovu svojih potencijala može postati. Osim toga, predškolski pedagog – psiholog pomaže roditelju i odgajatelju u usmjeravanju i preventivnom djelovanju prilikom odgoja djeteta.

  Temeljne djelatnosti predškolskog pedagoga – psihologa su:

  • Prevencija (procjena i praćenje razvojnog statusa djece)
  • praćenje prilagođavanja djece na vrtić,
  • utvrđivanje općeg razvojnog statusa sve djece,
  • praćenje zadovoljavanja potreba djece i poštivanja njihovih prava, identifikacija djece s posebnim potrebama (teškoće u razvoju i potencijalna darovitost),
  • sudjelovanje u organiziranju i provođenju
  • usavršavanja odgajatelja,
  • suradnja s roditeljima: provođenje informativnih razgovora s roditeljima novoupisane djece, vođenje roditeljskih
  • sastanaka i edukativnih radionica, izrada edukativnih materijala stručne tematike, savjetodavni rad
  • unapređuje cjelokupan rad u dječjem vrtiću
  • provođenje individualnog i grupnog rada s djecom s posebnim potrebama,
  • podrška odgajateljima u radu s djecom s posebnim potrebama,
  • podrška roditeljima djece s posebnim potrebama: savjetovanje, educiranje, te po potrebi upućivanje u nadležne ustanove na specijalistički pregled, dijagnostiku i tretman.
 • Logoped

  Logoped je stručna osoba edukacijsko rehabilitacijskog profila koja pomaže djeci u razvijanju komunikacijskih vještina. Najveći dio poremećaja u govoru nastaje u najranijem djetinjstvu pa je od iznimne važnosti pružanje logopedske pomoći upravo u tom periodu.

  Logoped se u vrtiću bavi:

  • prevencijom, otkrivanjem i dijagnosticiranjem govorno jezičnih i komunikacijskih poremećaja,
  • upućivanjem na dodatne (vanjske) obrade,
  • tretmanom govorno jezičnih i komunikacijskih poremećaja,
  • praćenjem djece s faktorima rizika nastanka poremećaja (prikupljanje i vođenje dokumentacije, opservacije u grupi)
  • savjetodavnim radom s roditeljima (individualni sastanci, roditeljski sastanci, radionice)
  • edukacijom i suradnjom odgajatelja kroz radionice i Stručne aktive (načini poticanja govorno jezične komunikacije, specifičnosti poremećaja, integracija djece s teškoćama u razvoju u redovni odgojno obrazovni sistem; razvijanje predvještina za školu i sl.)
   

  Najčešći poremećaji koji zahtjevaju stručnu pomoć logopeda:

  • usporen razvoj govora,
  • poremećaj izgovora glasova (artikulacije),
  • poremećaj tempa i ritma govora,
  • poremećaj glasa,
  • jezične teškoće
   
 • Somatoped

 • Somatoped je stručna osoba edukacijsko rehabilitacijskog profila koja se bavi razvojem motoričkih sposobnosti djece.

  Somatoped u vrtiću se bavi:

  • prevencijom, detekcijom, dijagnostikom,
  • praćenjem djece sa faktorima rizika u cilju ranog otkrivanja motoričkih smetnji,
  • tretmanom poremećaja motorike, koji se ogleda u slaboj pokretljivosti, nedovoljnoj koordinisanosti pokreta, oštećenjima fine motorike, usporenim senzomotornim i psihomotornim funkcijama.
 • Defektolog edukator-rehabilitator

 • Edukator-rehabilitator je stručnjak koji radi s djecom, planski i dosljedno obavlja odgojno-obrazovne aktivnosti i stvara uslove za stalno napredovanje djece iz djelokuga struke i usmjerava djecu u njihovim aktivnostima.

  Edukator-rehabilitator se u vrtiću bavi:

  • prevencijom, detekcijom i dijagnostikom
  • praćenjem djece sa faktorima rizika u cilju ranog otkrivanja motoričkih, intelektualnih i oštećenja vida kao oštećenja sluha
  • praćenjem dječijeg ponašanja u igri i svakodnevnim situacijama
  • pružanjem stručne pomoći roditeljima i odgajateljima
 • Profesor tjelesnog i zdravstvenog vaspitanja

 • Profesor tjelesnog i zdravstvenog vaspitanja svoj cjelokupni sportski program temelji na potrebi djeteta za kretanjem putem igre i zabave kao osnovnoj aktivnosti djeteta u veseloj i opuštajućoj atmosferi s naglasakom na motorički razvoj djeteta. Sportska dimenzija našeg programa je da kod djeteta od najranije dobi potičemo i razvijamo svijest o važnosti tjelesnog vježbanja, zdravog, aktivnog i produktivnog načina života, koji je sastavni dio kulture življenja.

  Osnovne zadaće programa:

  • utjecati na cjelokupan i skladan rast i razvoj,
  • razvijati bazične motoričke sposobnosti,
  • upoznavanje s osnovnim elementima iz pojedinih sportova,
  • stvaranje navike za svakodnevno tjelesno vježbanje.
 • Vodeći se željom da dječje motoričke sposobnosti i znanja razvijemo kroz zanimljiv sportski program, uspjeli smo kod djece postići zainteresiranost kreativnim, maštovitim i raznovrsnim oblicima tjelesnih aktivnosti kao što su škola plivanja, škola klizanja, dječiji sportski susreti i razna sportska dešavanja u gradu na kojima rado učestvujemo sa našim mališanima.

  Stručni tim vrtića, usmjeren je na timski rad i interdisciplinarni pristup, što su nezaobilazni preduvjeti zajedničkog uspješnog djelovanja.

  Suradnja stručnog tima sa roditeljima nam je izuzetno bitna jer djelujemo kao partneri sa zajedničkim ciljem za dobrobit djeteta. Težimo stvaranju pozitivnog okruženja, dobre suradnje i povjerenja!