Programi

 • Osiguranje najboljeg interesa djeteta podrazumijeva pravo svakog djeteta na odgoj i obrazovanje i ispravnu brigu za dobrobit njegovog fizičkog i mentalnog zdravlja i bezbjednosti. Ovo pravo ima prednost nad svim drugim pravima.
   
  Programi odgojno-obrazovnog rada
  1. Cjeloviti razvojni program predškolskog odgoja i obrazovanja,
  2. Program produženog boravka,
  3. Program Obaveznog vida predškolskog odgoja i obrazovanja pred polazak u osnovnu školu,
  4. Specijalizovani programi (Mala škola sporta, Škola engleskog jezika i Mala škola plesa)
  5. Program zdravstvene zaštite
  6. Program građanskog obrazovanja
  7. Program jačanja roditeljskih kompetencija

  Cjeloviti razvojni program

  Cjeloviti razvojni program predškolskog odgoja i obrazovanja utvrđuje obim i sadržaj odgojno-obrazovnog rada, metodologiju i didaktičko-metodičke upute za odgajatelje. Program obuhvata program njege, odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, ishrane i socijalne zaštite djece predškolske dobi i to:

  a) za djecu od šest mjeseci do tri godine starosti,

  b) za djecu od tri do pet godina starosti.

  Obuhvata boravak djece u vrtiću od 6,00-17,00 sati. Realizuje se u skladu sa Osnovama programa odgojno-obrazovnog rada za djecu uzrasta od 6 mjeseci do polaska u osnovnu školu. Sadržaji odgojno-obrazovnog rada provode se kroz kombinovane i samostalne aktivnosti te njegu i brigu za zdravlje djece, a planiranje i programiranje sadržaja se provodi kroz tematske cjeline, a u skladu sa uzrasnim karakteristikama svake odgojne grupe i djece u toj grupi.

  Sve aktivnosti imaju karakter igre. Njihovi uticaji se prepliću i utiču na različite sfere ličnosti, sa ciljem da:

  1. dijete ovlada motoričkim radnjama
  2. podstaknemo usmenu komunikaciju i obogatimo rječnik maternjeg jezika
  3. razvijemo likovno izražavanje od prvog škrabanja do složenih oblika, uz korišćenje različitog materijala
  4. istražujemo predmete i okolinu

  Politike zdrave ishrane kroz realizovani projekat „Zdravo jedi, zdravo rasti“ je uticala na promjenu svijesti svih uposlenih, djece i roditelja, na što smo izuzetno ponosni.

  Poludnevni program

  je organizovan u periodu od 7,00-12,00 ili od 8,00-13,00 sati u okviru kojeg djeca pored slobodnih igara i doručka, svakodnevno prate Primarni program odgojno-obrazovnog rada u periodu od 9,30-12,00 sati.

  Obavezni program predškolskog odgoja i obrazovanja pred polazak u osnovnu školu je zakonska obaveza za svako dijete u godini pred polazak u osnovnu školu (150 sati obaveznog predškolskog odgoja).

  Specijalizirani programi

  Specijalizirani razvojni programi su dodatni programi koji imaju cilj realizaciju odgojno- obrazovnih sadržaja iz oblasti muzičke, likovne i fizičke kulture, lutkarstva, stranih jezika, rekreativne, ekološke i drugih oblasti. Osnovna funkciji ovih programa je zadovoljavanje posebnih interesovanja i sklonosti djece za umjetnost, spor i komunikaciske vještine.

  Program produženog boravka

  Program produženog boravka namijenjen je djeci nižih razrda osnovne škole, od I-IV razreda. Podrazumijeva odvođenje i vraćanje djece iz škole uz dnevni boravak u vrtiću prije i poslije nastave.

  Koncept građanskog obrazovanja

  Realizacija koncepata graĎanskog obrazovanja „Autoritet“, „Pravda“, „Privatnost“ i „Odgovornost“ je postala stalna praksa i provodi se kroz tematske cjeline prema Cjelovitom razvojnom programu predškolskog odgoja i obrazovanja.

  Program jačanja roditeljskih kompetencija

  Program jačanja roditeljskih kompetencija ima za cilj da, kroz različite oblike edukacije roditelja djece predškolske dobi, ojača roditeljske kompetencije i omogući im put do novih saznanja o dječijem razvoju.

  Program zdravstvene zaštite

  Program njege i brige o zdravlju djece realizuju sanitarni tehničar i medicinske sestre. Osnovni zadatak je da se brinu o higijeni prostorija u kojima borave djeca, pratećih prostorija, čajnih kuhinja, mokrih čvorova, dvorišta, higijeni hrane i posteljine za djecu, higijeni igračaka, zdravstvenim kartonima za svako upisano dijete kao i o zdravstvenom pregledu osoblja koje radi sa djecom.

  Prema zakonskim odredbama redovno se vršiti dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija vrtića. U cilju adekvatne zaštite djece kontinuirano se:

  1. prati zdravstveno stanje svakog djeteta
  2. provode posebne mjere preventive na sprječavanju infekcija (pravilna dezinfekcija, prozračavanje prostora, što duži boravak na zraku, te izolacija akutno oboljele djece)
  3. uočavaju zdravstvena odstupanja i promjene kod djece, te poduzimaju potrebne mjere
   

  U cilju osiguranja zdravstveno-higijenskih uslova kontinuirano se provode zdravstveno- higijenske mjere:

  1. u prostorima dnevnog boravka i pratećih prostorija vrtića
  2. u sanitarnim prostorijama
  3. higijena pribora za jelo
  4. higijena prostora za dnevni odmor
  5. higijena posteljine

  Plan i program saradnje sa roditeljima

  Osnovni principi saradnje sa porodicom baziraju se na njegovanju partnerskog odnosa, poštovanju ličnosti i uloge roditelja, širokoj ponudi raznih mogućnosti za uključivanje roditelja, uvažavanju ideja roditelja, ideji da saradnja kao proces zahtijeva vrijeme, strpljivost i zajedničku odgovornost, profesionalnom u odnosu prema informacijama dobijenim od roditelja, poštovanju privatnosti porodice.

  U tom smislu sa roditeljima je moguća:

  1. svakodnevna razmjena informacija na prijemu i odlasku djece kući
  2. ciljani individualni razgovori odgajatelja i roditelja (informacije za roditelje dva puta mjesečno)
  3. pedagoško-psihološko, socio-pedagoško, logopedsko i somatopedsko savjetovanje za roditelje i stručna predavanja
  4. zajedničke igraonice, druženja i slavlja djece (praznici, rodjendani, sportsko- rekreativna takmičenja, umjetničko-stvaralačke radionice, priredbe…)
  5. roditeljski sastanci
  6. WEB komunikacija

  Informativni razgovori sa roditeljima o napredovanju njihove djece su u fokusu jer sve više postoji potreba za unapređenjem pristupa, prezentaciji dječijih portfolija i sl.